Professionele login

Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ORTHONUTRIENTS

1. Taal
1.1. Nederlands: De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is de enige authentieke (hierna genoemd "voorwaarden"). Deze voorwaarden kunnen tevens in het Frans en Engels geconsulteerd worden op http://shop.ortho-nutrients.com/customer-service. De Klant erkent in elk geval dat vertalingen louter voor hem een toegift vormen. In het geval van tegenstrijdigheden, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.
1.2. English: The Dutch version of these terms and conditions is the only authentic one. These conditions can also be consulted in French and English on http://shop.ortho-nutrients.com/customer-service. The Customer acknowledges nevertheless that translations merely imply a bonus towards him. In case of inconsistencies, the Dutch version shall always prevail.
1.3. Français: La version en néerlandaise de ces conditions générales est la seule version authentique. Les conditions générales peuvent également être consultées en Français et en Anglais sur http://shop.ortho-nutrients.com/customer-service. Le Client reconnaît en tout cas que les traductions sont simplement un bonus pour lui. En cas de divergences, la version néerlandaise prévaudra toujours.

2. Definities
2.1. "ORTHONUTRIENTS": De besloten vennootschap "ORTHONUTRIENTS", met zetel te 4561 GH Hulst, Industrieweg 10, Nederland, KVK 17182965;
2.2. "Klant": Elke natuurlijke persoon die handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar is en die een bestelling plaatst bij ORTHONUTRIENTS;
2.3. "Producten": Alle nutritionele en fytotherapeutische supplementen die deel uitmaken van het gamma van ORTHONUTRIENTS;
2.4. "Webshop": http://shop.ortho-nutrients.com

3. Toepassingsgebied voorwaarden
3.1. Alle commerciële relaties tussen ORTHONUTRIENTS en de Klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) de schriftelijke overeenkomst tussen ORTHONUTRIENTS en de Klant; (ii) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van ORTHONUTRIENTS; (iii) deze voorwaarden; (iv) het Nederlandse recht.
3.2. ORTHONUTRIENTS hanteert verschillende verkoopstechnieken:
- Verkoop middels de Webshop;
- Verkoop per telefoon;
- Verkoop via email.
Dergelijke verkopen impliceren een verkoop op afstand.
3.3. Door het plaatsen van een order of het sluiten van een overeenkomst, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze te aanvaarden.
3.4. Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Klant worden verleend krachtens de Nederlandse wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.
3.5. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door ORTHONUTRIENTS van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt ORTHONUTRIENTS niet het recht dit later in te roepen.
3.6. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In dergelijk geval zullen ORTHONUTRIENTS en de Klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze voorwaarden. Komen ORTHONUTRIENTS en de Klant niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

4. Catalogi, nieuwsbrieven, publicitaire aankondigingen
Catalogi, brochures, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen, alsook de vermeldingen op de Webshop zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijs, beschrijving, eigenschappen en afbeeldingen van de Producten zijn louter indicatief en niet bindend voor ORTHONUTRIENTS.

5. Totstandkoming overeenkomst
5.1. Een aankoop, afgesloten middels de Webshop of via email, komt pas tot stand bij ontvangst door de Klant van de bevestigingsmail van ORTHONUTRIENTS, zelfs wanneer deze door de Klant wordt ontvangen in het "spam"-postvak van zijn emailaccount. Ingeval van een aankoop middels de Webshop, zal deze bevestigingsmail pas worden verzonden door ORTHONUTRIENTS na een correcte en integrale betaling van de bestelling door de Klant.
Een aankoop, afgesloten per telefoon door een Klant, komt pas tot stand wanneer ORTHONUTRIENTS op het einde van de telefonische bestelling op duidelijke wijze een overzicht geeft van de gevraagde bestelling zodat de Klant de mogelijkheid wordt gelaten om de bestelling te bevestigen resp. te wijzigen/aan te vullen. Na de totstandkoming van de aankoop, tracht ORTHONUTRIENTS steeds naar best vermogen een bevestigingsmail- of brief te verzenden naar de Klant aangaande zijn aankoop.
5.2. ORTHONUTRIENTS behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant, diens activiteiten of kredietwaardigheid, en bij gebreke hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorten. Bestellingen waaruit blijkt dat de Klant de intentie heeft om de Producten zelf weder te verkopen kan ORTHONUTRIENTS weigeren uit te voeren.
5.3. In het geval ORTHONUTRIENTS zich voorafgaandelijk aan of tijdens de uitvoering van de bestelling, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat ziet om uitvoering te geven aan de bestelling (zoals maar niet beperkt tot het niet of niet meer voorradig zijn van de bestelde Producten), zal ORTHONUTRIENTS hiervan de Klant zo snel mogelijk, maar in elke geval binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 14 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. In geen geval kan
in dergelijk geval een schadevergoeding worden geëist van ORTHONUTRIENTS.

6. Annulering
ORTHONUTRIENTS heeft het recht om de bestelling te annuleren, in het geval deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant of wanneer ORTHONUTRIENTS vermoedt dat de Klant beroep doet op ORTHONUTRIENTS omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd.

7. Het herroepingsrecht
7.1. Algemeen
De Klant beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de Producten aangekocht via de Webshop, per mail of per telefoon. Op grond van de Nederlandse Wet Koop op Afstand heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
7.2. Uitoefening herroepingsrecht
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ORTHONUTRIENTS via een ondubbelzinnige verklaring per fax, per post of per mail (info@orthonutrients.com) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
7.3. Gevolgen uitoefening herroepingsrecht
Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door ORTHONUTRIENTS geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat ORTHONUTRIENTS op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant de overeenkomst te herroepen, van ORTHONUTRIENTS terug.
ORTHONUTRIENTS betaalt de Klant alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.
In ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. ORTHONUTRIENTS mag wachten met de terugbetaling tot zij de Producten heeft terug gekregen of de Klant heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.
De Klant dient de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij besluit de overeenkomst te herroepen aan ORTHONUTRIENTS heeft meegedeeld, aan ORTHONUTRIENTS terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd als hij de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.
7.4. Terugbetaling leveringskosten
De terugbetaling van de leveringskosten door ORTHONUTRIENTS verloopt steeds pro rata. (Bv: Klant koopt 2 Producten aan en stuurt 1 terug bij herroeping. In dat geval dient ORTHONUTRIENTS de leveringskosten maar voor 50% terug te betalen.) Wanneer ORTHONUTRIENTS echter gebruikt maakt van een forfaitaire leveringskost, zal zij bij een gedeeltelijke herroeping niet gehouden zijn om enige leveringskost terug te betalen.
7.5. Ingebruikname/verpakking
Het teruggezonden Product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. De Klant is evenwel aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de Producten vast te stellen.
Bovendien dient het Product in de originele verpakking teruggezonden te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het Product geleverde toebehoren, zonder dat de klant evenwel het recht heeft om de "seal" te verwijderen of de "blister" te openen (zodoende ORTHONUTRIENTS toe te laten, ook na herroeping, het Product nog door te verkopen aan een derde).

8. Prijs
De Producten zullen steeds worden verkocht aan de prijzen zoals vermeld op de Webshop resp. meegedeeld per mail of telefoon op het ogenblik van de aankoop. Eventuele kosten voor levering zullen steeds gescheiden worden vermeld resp. meegedeeld.

9. Termijnen van levering
9.1. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering steeds bij benadering en niet bindend. Het overschrijden van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van ORTHONUTRIENTS.
9.2. Een gebrekkige, laattijdige of onvolledige levering kan noch de niet-betaling, noch een laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen wettigen.
9.3. De voorziene leveringstermijnen vervallen automatisch, in geval:
- ORTHONUTRIENTS niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties en instructies van de Klant;
- Van wijzigingen in de bestelling;
- Van overmacht en/of hardship, zoals omschreven in artikel 16.

10. Wijze van levering
10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen de Producten steeds geleverd worden op het door de Klant opgegeven leveringsadres, dan wel op het door de klant verkozen afhaalpunt. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Producten gaat over op het ogenblik van de effectieve levering. Bij afwezigheid van de Klant bij levering op het door de Klant aangeduide leveringsadres, wordt door
de transportdienst een bericht achter gelaten op het leveringsadres met de mededeling dat de Klant de bestelling kan ophalen in het op het bericht vermelde afhaalpunt.
10.2. Eventuele bijkomende kosten van inontvangstname van de Producten zijn steeds ten laste van de Klant.
10.3. De manier waarop het transport plaatsvindt en de eigenlijke transportmiddelen worden door ORTHONUTRIENTS naar redelijkheid bepaald.
10.4. Indien de Klant bij de levering de bestelling weigert of wanneer deze door de Klant niet binnen de termijn, zoals vermeld op het bericht (cfr. artikel 10.1 § 2), wordt afgehaald in het afhaalpunt, zal de bestelling terug gezonden worden naar ORTHONUTRIENTS. De kosten van terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals maar niet beperkt tot bewaar- en opslagkosten) zijn voor rekening van de Klant.
10.5. De leveringsbon, alsook de factuur zal steeds in de doos - waarin de Producten worden verzonden - vervat zijn.

11. Zichtbare/verborgen gebreken en klachten
11.1. De Klant moet direct bij de levering van de Producten een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid en gewicht, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan ORTHONUTRIENTS over te maken.
11.2. De klant geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken gedurende een periode van 2 jaar en dit vanaf de datum van levering van de Producten (leveringsbon). Dergelijke garantie kan slechts worden ingeroepen voor zover de Klant kan aantonen dat het gebrek reeds bestond op het moment van levering. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de twee maanden na de ontdekking ervan door de Klant aan ORTHONUTRIENTS te worden meegedeeld per fax, per post of per mail (info@orthonutrients.com).
11.3. Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.
11.4. Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het verder gebruik van het desbetreffende Product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de Producten op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. De garantie of vrijwaring voor zichtbare en/of verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief gebruik of foutieve bewaring van het Product.
11.5. De Klant mag in geen geval de Producten terugsturen aan ORTHONUTRIENTS op grond van dit artikel zonder voorafgaandelijk akkoord van laatstgenoemde. ORTHONUTRIENTS behoudt zich het recht voor om samen met de Klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. ORTHONUTRIENTS is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan teruggezonden Producten, tot wanneer deze door ORTHONUTRIENTS in haar magazijnen werden aanvaard.
11.6. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering door de Klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending van de Producten of schade veroorzaakt door overmacht/hardship.
11.7. De waarborgen die ORTHONUTRIENTS aan de Klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van ORTHONUTRIENTS beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging of (ii) terugname van de betreffende Producten, met creditering aan de Klant.

12. Betaling
12.1. Bestellingen via de Webshop dienen door de Klant integraal vooraf betaald te worden per krediet-of debetkaart.
12.2. Voor de verwerking van een online transacties doet ORTHONUTRIENTS een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. ORTHONUTRIENTS heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.
12.3. Bestellingen per telefoon of mail, dienen door de Klant, afhankelijk van hetgeen tussen partijen is overeengekomen, contant betaald te worden aan de transporteur op moment van de levering aan de Klant (rembours) dan wel middels overschrijving binnen de 15 dagen volgende op factuurdatum.

13. Elektronische facturatie
Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door ORTHONUTRIENTS, behoudens schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.

14. Aansprakelijkheid
14.1. Met uitzondering van de vrijwaring door ORTHONUTRIENTS volgens artikel 11, is de aansprakelijkheid van ORTHONUTRIENTS steeds beperkt tot de prijs van de door ORTHONUTRIENTS geleverde Producten en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
14.2. ORTHONUTRIENTS is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden).
14.3. ORTHONUTRIENTS is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
14.4. Het bestemmen van de Producten door de klant zelf of door een derde, gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de Klant. ORTHONUTRIENTS kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.
14.5. De Klant dient het Product steeds te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing (in de ruimste zin van het woord), die samen met het Product wordt geleverd. De Klant is aldus als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan en meer
bepaald wat betreft de samenstelling/ingrediënten, toegelaten hoeveelheid, combinatie met andere producten/geneesmiddelen, of eventueel ontvangen doktersadvies, en dient hiertoe zelf het initiatief tot voorafgaandelijke controle te nemen zonder dat ORTHONUTRIENTS hiertoe enige verantwoordelijkheid draagt. Bovendien is de Klant ook volledig zelf verantwoordelijk om te beoordelen of hij allergisch is aan een of meerdere bestanddelen waaruit de Producten van ORTHONUTRIENTS zijn opgebouwd.
14.6. De werking van het Product is mede afhankelijk van persoonlijke feiten en omstandigheden, alsmede van het juiste, op de individuele situatie van de Klant afgestemde gebruik. De werking van het Product wordt door ORTHONUTRIENTS aan een Klant van wie zij de persoonlijke feiten en omstandigheden niet kent, niet gegarandeerd. ORTHONUTRIENTS kan bv. niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de Klant geen gezonde nachtrust heeft, ook al neemt hij Producten, dewelke een gezonde nachtrust bevorderen.
14.7. De Klant erkent ten slotte dat ORTHONUTRIENTS geen garantie biedt dat de Producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in Nederland zoals deze geldt op het moment van levering van het Product aan de Klant door ORTHONUTRIENTS. ORTHONUTRIENTS kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.
14.8. In ieder geval garandeert ORTHONUTRIENTS dat haar voedingssupplementen minstens in overeenstemming zijn met het Nederlandse Warenwetbesluit Voedingssupplementen en de bijbehorende Warenwetregeling Voedingssupplementen.

15. Promoties
15.1. Promotionele toegiften door ORTHONUTRIENTS, in welke vorm dan ook (zoals maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op 1 bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.
15.2. Ingeval de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht voor Producten, die het voorwerp hebben uitgemaakt van een promotieactie, houdt ORTHONUTRIENTS zich het recht voor om de prijs van de Producten - die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de herroeping - te herberekenen.
Bijvoorbeeld: Een promotieactie die inhoudt dat bij aankoop van Product A, Product B aan de halve prijs kan worden verkregen. Klant herroept product A. Alsdan is niet langer voldaan aan de promotievoorwaarden en zal product B voor de volle prijs betaald moeten worden. ORTHONUTRIENTS moet in dat geval de gelden maar terugstorten, conform artikel 7, met aftrek van het bijkomende gedeelte dat nog voor Product B betaald moest worden.

16. Overmacht/hardship
16.1. ORTHONUTRIENTS is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van ORTHONUTRIENTS de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen waarop ORTHONUTRIENTS beroep doet, algemene schaarste aan grondstoffen of Producten, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden).
16.2. Voormelde situaties geven ORTHONUTRIENTS het recht de herziening en/of schorsing te vragen van de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen.

17. Intellectuele rechten:
ORTHONUTRIENTS garandeert te beschikken over de nodige licenties voor het aanbieden van haar productenassortiment. Evenwel behoudt ORTHONUTRIENTS alle auteursrechten of de aan haar gegunde rechten op de door haar opgemaakte ontwerpen, tekeningen, modellen, stalen, foto's en producten, zodoende de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ORTHONUTRIENTS mag overgaan tot het kopiëren of gebruik van onder meer de Producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.

18. Persoonsgegevens
18.1. De Klant geeft aan ORTHONUTRIENTS de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. ORTHONUTRIENTS handelt hierbij in overeenstemming met de Nederlandse Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (‘Wet Bescherming Persoonsgegevens').
18.2. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door ORTHONUTRIENTS aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen ORTHONUTRIENTS en de Klant.
18.3. De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van ORTHONUTRIENTS meer wenst te ontvangen, dient de klant ORTHONUTRIENTS hiervan op de hoogte te brengen. De Klant kan te allen tijde kosteloos verzoeken om wijzigingen aan zijn oorspronkelijke gegevens van aan te brengen.

19. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken
19.1. Het Nederlandse recht is van toepassing.
19.2. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar ORTHONUTRIENTS haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij ORTHONUTRIENTS hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

 

Close

Product bestellen

ProductnaamAantal
Portkosten voor rembours BE / NL (€ 6,60) worden in rekening gebracht. Voor orders vanaf € 50,00 vervallen deze kosten.
Voor het buitenland gelden andere portkosten. Deze zijn rechtstreeks aan te vragen bij OrthoNutrients via e-mail, fax of telefoon.
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.