Professionele login

Disclaimer

LEGAL DISCLAIMER ORTHONUTRIENTS

1) Algemeen: Welkom op de website respectievelijk webshop van ORTHONUTRIENTS: http://www.ortho-nutrients.com en http://shop.ortho-nutrients.com (hierna aangeduid als "Website"). Gelieve de volgende basisregels die uw gebruik van de Website beheersen te bekijken (hierna aangeduid als het "Document") en dit alvorens u gebruik maakt van deze Website op welke wijze dan ook. Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat u gebruik maakt van de Website, de laatste versie van dit Document uw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat u akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van dit Document of u ondervindt hinder bij het lezen ervan, vraagt ORTHONUTRIENTS u vriendelijk om haar te contacteren en in tussentijd ieder gebruik van deze Website te staken.

De inhoud van deze Website kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of voorafgaande contractuele verbintenissen, die schriftelijk overeengekomen zijn tussen ORTHONUTRIENTS en de bezoeker. Elke wijziging zal aangekondigd worden op de Website en/of via e-mail en de nieuwe disclaimer zal in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Dit Document was laatst gewijzigd op 20/10/2015.

2) Aard van de aangeboden informatie: De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld op een "zoals het is" basis en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

3) Aansprakelijkheden: ORTHONUTRIENTS levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal ORTHONUTRIENTS proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt ORTHONUTRIENTS u haar te contacteren (zie contactgegevens onderaan dit Document).

ORTHONUTRIENTS spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken, veroorzaakt door technische fouten, zoveel als mogelijk te beperken. ORTHONUTRIENTS kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet-toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan ORTHONUTRIENTS u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.

ORTHONUTRIENTS is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.).

ORTHONUTRIENTS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door ORTHONUTRIENTS.

Echter, niets in dit Document sluit ORTHONUTRIENTS haar aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog.

4) Links naar websites van derde partijen: Deze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover ORTHONUTRIENTS geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. ORTHONUTRIENTS kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

5) Intellectuele eigendom: Alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze Website worden weergegeven, zijn eigendom van ORTHONUTRIENTS en mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van ORTHONUTRIENTS.

De naam en het logo van ORTHONUTRIENTS en de producten en eventuele diensten door haar aangeboden, zijn merken en handelsnamen beschermd door nationaal recht. Deze Website is onderworpen aan het Nederlandse recht en de auteursrechten dienaangaande behoren toe aan ORTHONUTRIENTS.

6) Bescherming van de persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens afkomstig van de bezoeker die deze Website bezoekt, zullen uitsluitend worden gebruikt om de technische functionaliteit te verbeteren. De gegevens die u ingeeft op de Website zijn vertrouwelijk. ORTHONUTRIENTS zal optreden als verantwoordelijke van deze gegevens in overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens d.d. 6 juli 2000.

7) Toepasselijk recht en rechtbank: Dit Document is onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Nederlandse recht. Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van dit Document en de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar ORTHONUTRIENTS haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

8) Divers: Indien enige bepaling van dit Document wordt beschouwd als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, zal deze bepaling los staan van de rest van dit Document en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

9) Contact: Indien u nog verdere informatie wenst of wenst opmerkingen te maken, gelieve ORTHONUTRIENTS dan te contacteren op:

BV ORTHONUTRIENTS
Industrieweg 10
4561 GH Hulst (Netherlands)

 

 

 

Close

Product bestellen

ProductnaamAantal
Portkosten voor rembours BE / NL (€ 6,60) worden in rekening gebracht. Voor orders vanaf € 50,00 vervallen deze kosten.
Voor het buitenland gelden andere portkosten. Deze zijn rechtstreeks aan te vragen bij OrthoNutrients via e-mail, fax of telefoon.
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.