Professionele login

Privacy

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van de besloten vennootschap OrthoNutrients  (hierna genoemd "ORTHONUTRIENTS", "wij" of "ons"). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd "Privacy Verklaring") is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.ortho-nutrients.com  (hierna genoemd de "Website"), (ii) alle (commerciële) relaties tussen ORTHONUTRIENTS en haar klanten, prospecten en business partners en (iii) bij bezoek van onze vestiging/gebouwen.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die ORTHONUTRIENTS verzamelt, alsook over de wijze waarop ORTHONUTRIENTS deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

ORTHONUTRIENTS wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de "Privacy Wetgeving", te weten (i) de huidige Nederlands privacywetgeving, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Nederlandse wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten van ORTHONUTRIENTS, het aankopen van producten/goederen van ORTHONUTRIENTS, het inschrijven op een nieuwsbrief, enige communicatie met ORTHONUTRIENTS, het eventueel aanmaken van een account, het inschrijven voor een event/seminarie/..., etc. impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop ORTHONUTRIENTS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van ORTHONUTRIENTS.

I. Soorten persoonsgegevens

ORTHONUTRIENTS kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm) en fax
 • Betaalgegevens
 • Leveringsadres
 • Facturatieadres
 • Betaalgegevens
 • Voorkeur communicatiemiddel
 • Vrijwillig aangeleverde data (bv. notities in het vak contactformulier)

ORTHONUTRIENTS kan tevens automatisch anonieme informatie verzamelen betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo kan ORTHONUTRIENTS, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat ORTHONUTRIENTS toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Plaatsen van een bestelling via de webshop van ORTHONUTRIENTS
 • Correspondentie met en uitgaande van ORTHONUTRIENTS
 • Het aanmaken van een account
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten ORTHONUTRIENTS (al dan niet via de website)
 • Het inschrijven voor events, seminaries, etc
 • Het nemen van foto's of filmen van beelden op events
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u de klantendienst contacteert)

De door ORTHONUTRIENTS verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens

ORTHONUTRIENTS kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met ORTHONUTRIENTS (incl. de opvolging daarvan)
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbieden op grond van uw expliciete goedkeuring, alsook het voorspellen/tracken van aankoopgedrag en anticipatie daarop via profiling
 • De aanmaak van een account
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Het gebruik van foto's/camerabeelden op de website of social media pagina van ORTHONUTRIENTS
 • Statistische doeleinden
 • Registratie van inschrijving voor een event, seminarie, etc.
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier) of leveren van support
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, enquêtes of andere marktonderzoeken
 • Het verzenden van facturen en de invordering van facturen

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met ORTHONUTRIENTS of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ORTHONUTRIENTS rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ORTHONUTRIENTS of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

ORTHONUTRIENTS zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan transport partners, datacenters, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, IT-partners, payment providers, softwareleveranciers, cloud partners, etc.

Indien het noodzakelijk is dat ORTHONUTRIENTS in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat ORTHONUTRIENTS uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer ORTHONUTRIENTS hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van ORTHONUTRIENTS.
 • Wanneer ORTHONUTRIENTS of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die ORTHONUTRIENTS heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal ORTHONUTRIENTS uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de 'Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)' zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart ORTHONUTRIENTS uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder 'III. Gebruik persoonsgegevens'. In het geval een klant van ORTHONUTRIENTS gedurende vijf (5) opeenvolgende jaren niet is overgegaan tot het plaatsen van een bestelling of enige andere vorm van contact met ORTHONUTRIENTS, zullen diens persoonsgegevens worden gewist (behoudens geen uitdrukkelijk uitschrijven van de nieuwsbrief).

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens ('right to be forgotten') (ORTHONUTRIENTS wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met dpo@ortho-nutrients.com of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan ORTHONUTRIENTS te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de producten/diensten van ORTHONUTRIENTS meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop "uitschrijven", zoals onderaan voorzien in elke e-mail van ORTHONUTRIENTS.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

ORTHONUTRIENTS verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

ORTHONUTRIENTS zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud met datacenters in de EU.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van ORTHONUTRIENTS, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat ORTHONUTRIENTS in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. ORTHONUTRIENTS zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. ORTHONUTRIENTS raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met ORTHONUTRIENTS.

IX. Update Privacy Verklaring

ORTHONUTRIENTS is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. ORTHONUTRIENTS draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI. Contacteer ORTHONUTRIENTS

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop ORTHONUTRIENTS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via dpo@ortho-nutrients.com.

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop ORTHONUTRIENTS deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop ORTHONUTRIENTS uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

 

Close

Product bestellen

ProductnaamAantal
Portkosten voor rembours BE / NL (€ 6,60) worden in rekening gebracht. Voor orders vanaf € 50,00 vervallen deze kosten.
Voor het buitenland gelden andere portkosten. Deze zijn rechtstreeks aan te vragen bij OrthoNutrients via e-mail, fax of telefoon.
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.